FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको साना सिंचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 04/21/2024 - 14:23 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको ससाना सिंचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
) तथा योजना अनुगमन समिति अन्तरगत कार्यरत कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरुको अनुगमन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, 2080 ८०/८१ 12/04/2023 - 10:47 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड भत्ता सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको एल.बि. कार्की स्मृति लिम्चुङबुङ अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि- २०८० ८०/८१ 12/04/2023 - 10:31 PDF icon एल.बि. कार्की स्मृति लिम्चुङबुङ अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि- 2080.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका एक्साभेटर सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७७ दोस्रो संशोधन सहित ८०/८१ 12/03/2023 - 15:13 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिका एक्साभेटर सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७७ दोस्रो संशोधन सहित.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ दोस्रो संशोधन सहित ८०/८१ 10/18/2023 - 12:40 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४ (2).pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन २०७९ सहित ८०/८१ 10/09/2023 - 16:53 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
लिम्चुडबुड गाउँपालिकाको टोल बिकास सहकार्य संस्था सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७ प्रथम शंसोधन सहित ८०/८१ 09/27/2023 - 09:41 PDF icon टोल बिकास सहकार्य संस्था सञ्चालन कार्यविधि प्रथम संशोधन सहित.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 09/25/2023 - 14:56 PDF icon लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पहिलो शंसोधन सहित ८०/८१ 09/12/2023 - 13:03 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पहिलो शंसोधन सहित.pdf
आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 09/11/2023 - 09:48 PDF icon आर्थिक ऐेन.pdf

Pages

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण

सि.नं. नाम, थर पद ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल
 १  जनदिप थापा मगर  १ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.१  9841199403  ward1bansbote@gmail.com
 २  जितेन्द्र राई  २ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.२  9849815365  ward2tamlichha@gmail.com
 ३  गुरुमणि कुमाई  ३ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.३  9842805472  ward3baraha@gmail.com
 ४  छत्र बहादुर राई  ४ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.४  9842887087  ward4balamta@gmail.com
 ५  कबिचन्द्र राई  ५ नं. वडा अध्यक्ष  लि.गा.पा.५  9861301480  ward5jante@gmail.com

 

सूचना अधिकारीकाे

नाम,थर

सम्पर्क नं. इमेल
श्याम बहादुर कार्की 9869111804

 suchanaadhikari@limchungbungmun.gov.np