सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना (H.A. & A.H.W.) (हे.अ. र अ.हे.व.)

करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना ((हे.अ. र अ.हे.व.))

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/३१

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन  सम्म

सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ( Assistant Computer Operator)

करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना (सहायक कम्प्युटर अपरेटर)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/२८

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन  सम्म

Invitation For Bids

Pages