बजेट तथा कार्यक्रम

नवौं गाउँसभामा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रमिला राईबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यः-

दस्तावेज: 

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को सभामा पेश गरिएको बजेट

आ.व.२०७७/७८को रातो किताब

दस्तावेज: 

Pages