सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ( Assistant Computer Operator)

करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना (सहायक कम्प्युटर अपरेटर)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/२८

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन  सम्म

 दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला 

आर्थिक वर्ष: